Patents


Per obtenir informació sobre “patents” consulteu la pàgina Protecció de resultats de la recerca  de l’Oficina d’Investigació i Transferència Tecnològica (OITT). 

Per localitzar patents podeu utilitzar els següents recursos: 

  • Boletín oficial de la propiedad industrial . Butlletí on es publiquen totes les patents acceptades a Espanya. 
  • INVENES . Buscador que posa a disposició l’Oficina Española de Patentes y Marcas. Permet buscar patents espanyoles, però també a Interpat (europees) i Latipat (llatinoamericanes).  
  • Esp@cenet . Buscador de l’European Patent Office, que inclou patents europees i d’altres països diferents incloent els Estats Units. Les més antigues són de 1920.
  • PatentScope . Buscador de la WIPO, que busca patents internacionals acceptades des de 1978. 
  • Free Patents Online . Buscador de patents d’àmbit internacional, incloent els Estats Units, Europa, Japó i WIPO. Les més antigues són de 1836. 
  • Patent Lens . Buscador de patents internacionals dels Estats Units, Europa, Austràlia i WIPO. 
  • Google Patent Search . És un motor de cerca de Google que indexa patents i sol·licituds de patents.
  • També podem consultar un recopilatori de buscadors gratuïts a l’European Patent Office
  • A més dels buscadors gratuïts, també hi ha patents en bases de dades de pagament, com per exemple Westlaw International, Lexis Nexis o Derwent Innovations Index dins ISI Web of Science.