Accés obert a la Comunicació Científica


L’accés obert a la informació és una iniciativa internacional que proposa un canvi de model en el funcionament de la comunicació científica, promovent la difusió i l’accés dels continguts científics i acadèmics de forma gratuïta, lliure, permanent i sense restriccions d’alguns drets d’explotació.

Declaracions a favor de l’accés obert:

Què hi guanyo amb l’accés obert?

Principals beneficis:

  • Increment de la visibilitat de la literatura científica.
  • Augment de l’impacte de les publicacions.

Avantatges:

  • Millora la rapidesa, l’eficàcia i l’eficiència de la recerca.
  • Facilita la recerca interdisciplinària.
  • Permet la indexació i la cerca del contingut de la literatura científica.
  • Incrementa la visibilitat i l’ús de la literatura científica.
  • Augmenta l’impacte de les publicacions.
  • Redueix els costos.
  • Incrementa la visibilitat de les institucions.
Micro-Mooc sobre l’accés obert
Recomanacions Llei de la Ciència (art. 37)

Document complet

La Llei de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, publicada el juny de 2011, recull en el seu article 37 els principals aspectes a tenir en compte a l’hora de dur a terme la difusió en obert dels resultats de la recerca finançada amb fons públics i acceptats per a l’edició en publicacions d’investigació seriades o periòdiques. Malgrat això, els dubtes que han sorgit en els diferents àmbits d’aplicació han motivat la realització d’un exercici de reflexió que permeti ordenar quins són els passos que els diferents agents involucrats han de tenir en compte per a un correcte compliment de la normativa legal i facilitar així l’adequada aplicació de l’article sobre “Difusió en accés obert”.

L’objectiu de les “Recomanacions per a la implementació de l’article 37 Difusió en accés obert de la Llei de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació”, és comptar amb una guia pràctica que defineixi els aspectes principals de la política nacional d’accés obert i faciliti el camí a tots els actors afectats, en especificar quins són els nous rols que hauran d’adoptar i elaborar una sèrie de recomanacions destinades a tots els col·lectius implicats en la producció i gestió del mercat de la informació científica.

El document recull, en primer lloc, un apartat en el qual s’expliquen detalladament els conceptes bàsics necessaris per comprendre les polítiques d’accés obert. S’aborden qüestions essencials com ara què és l’accés obert, quins són els seus beneficis i quin és el context europeu en el qual ens trobem immersos. Posteriorment s’especifica quin és el marc legal de les polítiques d’accés obert a Espanya i, a continuació, el document aprofundeix en com afecta l’accés obert als diferents agents involucrats: els gestors d’ajuts públics a l’R + D + I, les universitats i centres de recerca, els investigadors i les entitats subscriptores de revistes científiques. Finalment s’estableixen recomanacions per poder realitzar un correcte seguiment i avaluació del compliment del mandat i, en l’últim apartat, es fan una sèrie de recomanacions complementàries.

En definitiva, aquest document pretén ser una guia útil per ajudar a cada un d’aquests col·lectius a entendre i sistematitzar els nous processos que han de posar en marxa per donar compliment a la legislació vigent, en particular el requisit de l’article 37 de la Llei de la Ciència i Tecnologia, Difusió en Accés Obert.

Adreces d’interès