Publicar la tesi a TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) i DUGi


Publicar a TDX i DUGi

Seguint la normativa estatal les tesis doctorals s’han de publicar obligatòriament en un repositori institucional. A la UdG la publicació es realitza a TDX (repositori temàtic de tesis doctorals) i a DUGi (repositori institucional de la UdG):

En el moment de fer el tràmit de dipòsit de la tesi doctoral, caldrà que ompliu i signeu la “Declaració d’autoria”.


En aquesta declaració la persona autora tria si vol divulgar la tesi amb tots els drets reservats o amb una llicència Creative commons.

Quan la tesi es troba sotmesa a processos de protecció de dades, transferència de tecnologia o de coneixement tecnològic (patents, confidencialitat, conveni amb empreses, etc.), la publicació a TDX i a DUGi es durà a terme, si s’escau, quan hagi culminat el procés de protecció i transferència de coneixement.

La publicació de la tesi a TDX, no és incompatible amb la publicació de la tesi doctoral en altres formats/suports/editorials.

En el cas de les tesis per compendi d’articles, abans de la publicació de la tesi a TDX es durà a terme una revisió de les polítiques de copyright i d’autoarxiu dels editors de cadascun dels articles inclosos per saber si permeten la difusió en accés obert en un repositori institucional. Si els articles inclosos a la tesi estan submitted, en revisió o en preparació, és recomanable l’opció d’embargament del fitxer a TDX fins que sigui possible difondre’ls (un cop ja publicat definitivament).

Pel que fa a l’embargament del fitxer, aquest s’introduirà a TDX, però el text complet no serà visible fins a la data de finalització. En cas que, passats els 24 mesos des de la data de lectura i aprovació, calgui prorrogar l’embargament, s’haurà de sol·licitar via registre electrònic de la UdG, disponible a la seu electrònica de la Universitat.

Si ja disposeu del títol de Doctor per la Universitat de Girona i encara no teniu la vostra tesi doctoral a TDX, podem gestionar la seva publicació. Més informació: tdx@udg.edu.

Publicar les dades de recerca de la tesi a CORA.RDR-UdG

En cas de disposar de les dades de recerca recopilades per elaborar la tesi les podeu dipositar en el repositori CORA.RDR-UdG, dins la col·lecció del programa de doctorat UdG, https://dataverse.csuc.cat/dataverse/programa_doctorat

Les dades de recerca són aquelles obtingudes directament de la realitat, és a dir, fets, observacions o experiències, que serveixen com a base per fonamentar una recerca. Publicar les dades de recerca en obert permet, per una banda, garantir-ne l’accés de forma lliure i universal i, per altra banda, una correcta preservació, explotació, reproducció, difusió, visibilitat i impacte d’aquestes. A més de permetre complir amb els requisits dels organismes de finançament com ara la Comissió Europea.

En compliment amb els mandats de ciència oberta, les dades de recerca s’han d’incloure en un pla de gestió de dades (DMP) tot seguint els principis FAIR, que es puguin cercar amb facilitat i que siguin accessibles, interoperables i reutilitzables. L’intercanvi de dades ha de ser «tan obert com sigui possible i tan tancat com sigui necessari». Hi ha la possibilitat de quedar exempt d’aquesta obligació si els motius estan suficientment justificats: dades sensibles, patents, temes de seguretat, etc.

Podeu publicar les dades de recerca en obert fent:
Log in > Seleccionar Universitat de Girona > crear el teu account > buscar UdG – programa de doctorat > clicar
+Add Data – New dataset > omplir el formulari del registre.

Les dades queden tancades fins que passen una revisió i es fan públiques.

Per qualsevol dubte ens podeu contactar amb biblioteca.projectes@udg.edu .

Trobareu més informació a https://biblioteca-recerca.udg.edu/dades-de-recerca/

Drets d’autoria

Una tesi doctoral és un treball de recerca i d’aportacions personals. 

Cal protegir els drets d’autoria: ser reconegut com la persona autora de l’obra, i tenir els drets d’explotació que vol dir autoritzar-ne, o no, l’ús. 

Cal assegurar que es fa un ús correcte i legal de les obres: crear, modificar, citar, consultar, reproduir i difondre.

Per més informació: https://biblioteca-recerca.udg.edu/propietat-intellectual/

Repositoris de tesis doctorals
  • DUGiDocs : repositori institucional de documents de la Universitat de Girona. Les tesis entrades a TDX estan totes disponibles dins la comunitat DUGiDocs – Recerca
  • TDX  (Tesis Doctorals en Xarxa): tesis doctorals a text complet llegides a les universitats catalanes.
  • Dialnet : tesis doctorals de les universitats espanyoles, incloses les de TDX.
  • DART-Europe E-Theses Portal :  portal de tesis europeu amb accés a més de 823.000 tesis en accés obert de més de 620 universitats fe 28 països europeus, incloses les de TDX.
  • OpenAire : portal de cerca d’accés obert a Europa (Open Access Infraestructure for Research in Europe). Accés a més de 1.590.000 tesis)
  • Open Access Theses and Dissertations : portal de tesis a nivell mundial, de més de 1000 universitats i institucions de recerca.
  • Teseo : conté  informació sobre tesis doctorals llegides a les universitats espanyoles des de 1976. Permet la consulta de la fitxa de tesis, que inclou un resum, així com fer cerques per autor, títol, director de la tesi, universitat on s’ha llegit, etc. No és a text complet però redirigeix al repositori on està dipositada i és consultable la tesi.