Programes i plans de recerca


Horitzó Europa

En línies generals, es diu que els beneficiaris d’un ajut Horizon Europe (HE) han de difondre els resultats de forma ràpida i pública, tot respectant la propietat intel·lectual i les normes de seguretat o d’interessos legítims i complint els principis de la ciència oberta.

Pel que fa a l’accés obert a les publicacions científiques, els beneficiaris:

 • Hauran de garantir, com a molt tard en el moment de publicació d’un article, que la seva versió publicada o el postprint estigui en accés obert a un repositori de confiança.
 • Les versions en obert han de tenir una llicència CC-BY (o equivalent), per bé que per a monografies la llicència pot excloure els usos comercials i les obres derivades.
 • Han de proporcionar al repositori qualsevol informació rellevant respecte outputs, eines o instruments que calgui per validar les conclusions de la publicació.
 • Han de conservar els drets de propietat intel·lectual suficients per complir els requisits d’accés obert.
 • Han de d’acompanyar el dipòsit amb metadades completes i sota llicència CC0.
 • Només podran presentar com a costos elegibles per a la publicació els de publicació en revistes completament obertes.

Pel que fa a la gestió de dades de recerca, els beneficiaris queden obligats a:

 • Gestionar les dades sota els principis FAIR.
 • Fer un Pla de Gestió de Dades (DMP) i anar-lo actualitzant. Caldrà presentar-lo en els sis mesos següents a la finalització d’un projecte de recerca, encara que es podran concedir excepcions quan es tracti de secrets comercials o dades personals sensibles.
 • Dipositar, tan aviat com es pugui, les dades en un repositori de confiança (si la convocatòria ho demana, pot ser que el repositori hagi d’estar federat a l’EOSC o complir els requeriments de l’EOSC).
 • Dipositar les dades sota una llicència CC-BY o CC0 (o equivalent), tot seguint el principi de “tan obert com es pugui, tan tancat com calgui”.
 • Dipositar les metadades sota una llicència CC0 i també proporcionar al repositori qualsevol informació rellevant respecte outputs, eines o instruments que calgui per validar les dades o reutilitzar-les.

La CE anima als científics finançats per la UE a publicar els seus treballs a l’Open Research Europe (ORE), una plataforma d’accés obert. Els treballs presentats a la plataforma, gestionada per l’editorial londinenca de ciència oberta F1000 Research, es publicaran immediatament i no podran ser publicats en cap altre lloc. Els articles s’han de sotmetre a una revisió per parells oberta, el que significa que les revisions i els noms dels revisors estaran disponibles obertament, i a més la CE cobrirà els costos de publicació.

Per a més informació podeu consultar: Ministerio de Ciencia e Innovación. (2022). Guía del Participante Horizonte Europa.

Horitzó 2020

La Comissió Europea (CE) persegueix optimitzar l’impacte de la recerca científica finançada amb fons públics tant en l’àmbit europeu com nacional per tal d’augmentar el rendiment econòmic i millorar la competitivitat a través del coneixement.

És en aquest sentit que la Comissió Europea aposta per l’accés obert a la producció científica i és per aquest motiu que l’any 2008 va posar en funcionament un projecte pilot d’accés obert anomenat 7PM que incidia en set àrees d’investigació i que ha demostrat la seva eficàcia. Al mateix temps ha finançat OpenAIRE, projecte que proporciona infraestructura i serveis d’ajuda nacionals. Tot això s’ha fet coincidir amb la publicació de les directrius per l’accés obert del Consell Europeu de Recerca (ERC), 2008 i 2013 última modificació. 

En què consisteix el mandat d’accés obert a les publicacions d’Horitzó 2020?

En què les publicacions científiques provinents de projectes finançats amb fons públics siguin d’accés obert tant per la via verda (repositoris) com per la via daurada (revistes o altres tipus de publicació en accés obert). Tenint en compte que:

 • Els costos de publicació en accés obert (APC) són elegibles. És a dir, les quotes pagades durant els projectes són despeses que compleixen els requisits necessaris perquè siguin cobertes per l’organisme finançador i, per tant, reemborsables.
 • Els embargaments permesos són de 6 (disciplines científiques) a 12 mesos (Ciències socials i Humanitats).

Quins resultats queden inclosos pel mandat d’accés obert d’Horitzó 2020?

L’article de revista malgrat que la Comissió Europea també anima a dipositar en accés obert llibres, monografies, comunicacions a congressos i literatura grisa.

Que inclou l’accés obert a les publicacions subjectes al mandat d’Horitzó 2020?

La possibilitat de llegir en format electrònic, descarregar i imprimir aquestes publicacions

La Comissió Europea anima als autors a retenir els seus drets d’explotació i a aplicar llicències d’ús Creative Commons  als seus articles de recerca per permetre altres usos com la còpia, distribució i mineria d’aquestes publicacions.

Plan Estatal de investigación

El Pla Estatal és el principal instrument de l’Administració General de l’Estat per al desenvolupament i consecució dels objectius de l’Estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia i d’Innovació 2021-2027, i inclou les ajudes estatals destinades a la R + d + I, que s’atorguen preferentment a través de convocatòries en règim de concurrència competitiva.

L’EECTI 2021-2027, actualment en vigor, s’estructura en dos plans estatals, el PEICTI 2021-2023, que és el que s’està executant en aquest moment, i el PEICTI 2024-2027. Els plans inclouen els ajuts estatals destinats a la R+D+i que es gestionen des de l’AGE. Una part considerable daquests ajuts es concedeixen a través de convocatòries en règim de concurrència competitiva.

El PEICTI 2021-2023 s’ha realitzat comptant amb les aportacions i les prioritats dels centres públics de recerca, les universitats, els centres tecnològics, les associacions empresarials, les plataformes tecnològiques i experts procedents de la comunitat científica, tècnica i empresarial.

El PEICTI 2021-2023 està integrat per quatre programes estatals que corresponen als objectius generals establerts a l’EECTI 2021-2027.

Els programes són:

 • Programa estatal per afrontar les prioritats del nostre entorn.
 • Programa estatal per impulsar la investigació cientificotècnica i la seva transferència.
 • Programa estatal per desenvolupar, atraure i retenir talent.
 • Programa estatal per catalitzar la innovació i el lideratge empresarial.

Pla S

El Pla S és una iniciativa per a la publicació en accés obert llançada el 2018 per la cOAlition S.

El Pla S es defineix per un objectiu principal, que tota la recerca finançada per membres de la coalició S sigui totalment oberta el 2020. Alhora es basa en 10 principis que aprofundeixen en alguns dels aspectes específics del mandat, des dels drets d’autor fins a les tarifes de publicació i el paper dels arxius oberts i i els repositoris. Específicament, el Pla S vol accelerar els esforços destinats a modernitzar la forma com es publica i finança la recerca.

Una de les tres rutes del Pla S per aconseguir l’accés obert complet i immediat és a través de repositoris on, com a mínim, el manuscrit acceptat per l’autor (AAM) es posa a disposició oberta sota una llicència Creative Commons Attribution (CC BY) o equivalent, sense cap tipus d’embargament.

Els editors normalment requereixen que els autors signin acords de publicació exclusius que restringeixen el que els autors poden fer amb la seva recerca, inclosa la creació d’articles d’accés obert d’acord amb els requisits dels seus patrocinadors. Per abordar aquest problema, la cOAlition S ha desenvolupat una estratègia de retenció de drets , que permetrà als investigadors que financien publicar en la seva revista d’elecció, incloses les revistes de subscripció, i proporcionarà accés obert de conformitat amb el Pla S.

En aquest sentit, remarca que tots els articles de recerca han d’estar disponibles sota una llicència Creative Commons Attribution “CC BY” o equivalent o, per excepció, si així ho decideix una organització de la cOAlition S, una llicència Creative Commons Attribution, NoDerivatives “CC BY-ND” o equivalent.

Quin paper hi juga el DUGiDocs (repositori institucional de la UdG)?

El mandat d’Horitzó 2020 té dos moments a l’hora de donar accés obert a les publicacions científiques:

 • Dipòsit de les publicacions en un repositori: els beneficiaris d’un ajut emmarcat dins el programa Horizon 2020 han de dipositar una còpia de la versió publicada (PDF de l’editor) o manuscrit acceptat per la seva publicació (postprint) en un repositori tan aviat com sigui possible i no més tard de la publicació oficial en línia. Inclosos els articles publicats en revistes d’accés obert.
 • Donar accés obert i gratuït de les còpies dipositades en el repositori pot garantir-se per dues vies:
  • Repositoris: immediatament, si l’article està disponible gratuïtament a través de l’editor, o del manuscrit final revisat no més tard de 6 o 12 mesos segons disciplines després de la seva publicació en línia. Els autors de la Universitat de Girona poden transferir els articles al repositori DUGiDocs a través del GREC.
  • Revistes: publicant en revistes d’accés obert o en revistes de subscripció amb opcions d’accés obert (APC). L’accés obert per aquesta via no pot ser superior a la seva pròpia publicació.