CiteScore


CiteScore és una mètrica que mesura la relació de cites per article publicat. Proporciona un valor addicional per a comparar i avaluar revistes científiques.

CiteScore calcula les cites de tots els documents d’un any en concret en tots els documents publicats en els tres anys anteriors. Aquest número es divideix pel nombre de documents indexats a Scopus  i publicats en aquests mateixos anys.

Càlcul de CiteScore

1. Realitzem la cerca de la revista mitjançant l’apartat “Sources”:

2. En la pantalla de resultats cliquem sobre el nom de la revista per a accedir a la seva fitxa completa:

3.  En l’apartat CiteScore, a més del valor de l’índex d’impacte, per a cadascuna de les categories en les quals està inclosa una revista, se’ns ofereix la següent informació:

  • Percentil de la revista en la categoria
  • Posició de la revista en la categoria