Índex d’immediatesa


L’índex d’immediatesa mesura la rapidesa amb què es cita un article d’una revista al Journal Citations Reports (JCR) i indica amb quina freqüència són citats els articles d’aquesta revista en un mateix any.

Es calcula dividint el nombre de citacions rebudes a articles d’una revista publicats en un any pel nombre d’articles publicats en aquell mateix any. Un índex elevat significa que la revista publica articles capdavanters per a la recerca.

Podeu obtenir aquest índex accedint directament al Journal Citation Reports  o a través de la plataforma Web of Science .