Factor d’impacte


El factor d’impacte d’una revista mesura la importància d’una revista en el món científic.

És la mitjana de vegades que en un any s’han citat els articles que ha publicat aquesta mateixa revista en els dos anys anteriors.

Es calcula dividint el nombre de citacions rebudes en un any dels articles publicats en una revista els dos anys anteriors, pel nombre total d’articles publicats en aquesta revista en aquests dos mateixos anys.  

Podeu obtenir aquest índex accedint directament al Journal Citation Reports  o a través de la plataforma Web of Science .

Altres recursos que calculen el factor d’impacte són: RESH (2024: actualment fora de servei) i CitEc: Citations in Economics. En el primer recurs el càlcul es fa en funció de les cites rebudes en un any dividit entre el total d’articles publicats en un any, en el segon es calcula l’índex d’impacte de publicacions incloses a Repec series i cal tenir un factor d’impacte superior a 0, més de 5 cites, més d e19 documents publicats en l’any de referència i un percentatge d’autocitació de 50 o menys.

Factor d'impacte RESH