Criteris per a la selecció de publicacions


En aquest apartat s’indiquen els criteris mínims que des del punt de vista formal, editorial i de contingut són necessaris perquè una revista científica s’indexi en una base de dades especialitzada com Calidad revistas científicas españolas (Sello de Calidad FECYT), Web of Science (WOS), ScopusCarhus Plus+:

 • Qualitat de la revista com a mitjà de comunicació científica:
  • Identificació dels membres dels comitès editorials i científics.
  • Instruccions detallades per als autors/ per a les autores.
  • Informació sobre el procés d’avaluació i selecció de manuscrits utilitzats per la revista, editorial o comitè de selecció.
  • Traducció del sumari, títols dels articles, paraules clau i resums a l’anglès.
 • Qualitat del procés editorial:
  • Periodicitat de les revistes i regularitat i homogeneïtat de la línia editorial en cas d’editorials de llibres.
  • Anonimat en la revisió dels manuscrits.
  • Comunicació motivada de la decisió editorial.
  • Existència d’un consell assessor, format per professionals i personal investigador de reconegut prestigi, sense vinculació institucional amb la revista o editorial.
 • Qualitat científica de la revista:
  • Percentatge d’articles de recerca, més d’un 75% dels articles hauran de ser treballs que comuniquin resultats de recerca originals.
  • Autoria, grau d’endogàmia editorial, més del 75% dels autores/de les autores seran externs al comitè editorial i aliens a l’organització de la revista.

Font: Resolución de 30 de octubre de 2020, de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se publican los criterios específicos aprobados para cada uno de los campos de evaluación .

Procés d’avaluació per a l’obtenció del Sello de Calidad de la FECYT
 • Avaluació de la qualitat editorial i científica:
  • Identificació de les persones que formen els consells en la publicació.
  • Obertura del Consell de Redacció.
  • Existència d’instruccions detallades per als/a les autor/es.
  • Existència de resums i paraules clau.
  • Traducció dels títols dels articles, aparaules clau i resums a l’anglès.
  • Declaració i compliment de la periodicitat.
  • Existència d’arbitratges científics externs.
  • Internacionalitat
  • Percentatge d’articles de recerca.
  • Inexistència d’endogàmia en les autories.
  • Existència de polítiques d’accés obert i reutilització.
  • Nivell d’impacte i visibilitat de la revista.
  • Observança d’aspectes ètics.
  • Existència de polítiques de difusió de continguts.
  • Ús d’estadístiques.
  • Navegació i funcionalitat en l’accés a continguts.
  • Interoperabilitat
  • Informació sobre la contribució específica de cada un dels/de les autors/autores als articles publicats.
  • Registre de la font de finançament dels articles publicats.
  • Bones pràctiques editorials en la igualtat de gènere.
 • Avaluació per àrees de coneixement:
  • Orientació de la revista.
  • Estructura de la revista i dels articles de recerca.

Font: Calidad revistas científicas españolas , desarrollado por FEYT.

Procés d’avaluació per a Web of Science (WOS)
 • Triatge inicial per tal de garantir la identificació inequívoca de la revista enviada per a l’avaluació: ISSN, títol de la revista, editor de la revista, URL de la revista, accés al contingut, presència de la política de revisió i detalls de contacte.
 • Triatge editorial per tal de determinar si es mereix una avaluació editorial completa: contingut acadèmic, títols d’articles i resums d’articles en anglès, informació bibliogràfica en escriptura romana, claredat del llenguatge, oportunitat i/o volum de publicació, funcionalitat del lloc web/format de la revista, presència de declaracions ètiques, detalls d’afiliació editorial, detalls d’afiliació de l’autor.
 • Qualitat editorial a partir de l’alineació entre el títol de la revista, l’abast declarat, la composició del seu consell editorial i l’autoria i el contingut publicat. A més de buscar proves de rigor editorial i d’adhesió als estàndards de la comunitat: Composició del Consell Editorial, validesa de les declaracions, revisió per parells, rellevància del contingut, detalls de la subvenció, adhesió a les normes comunitàries, distribució d’autors i cites adequades a la literatura.
 • Impacte editorial per seleccionar les revistes més influents en un camp de recerca determinat, utilitzant l’activitat de citació com a indicador principal d’impacte: anàlisi comprada de citacions, anàlisi de citacions d’autor, anàlisi del Consell Editorial i importància del contingut.

Font: Web of Science Journal Evaluation Process and Selection Criteria .

Procés d’avaluació per a Scopus

Criteris mínims per a l’avaluació de revistes:

 • El contingut ha de ser revisat per parells i disposar d’una descripció pública del procés de revisió.
 • Periodicitat continua i número de sèrie estàndard internacional registrat al Centre Internacional ISSN.
 • Disposar d’un contingut rellevant i llegible per un públic internacional mitjançant resums i títols en anglès.
 • Disposar d’una declaració pública d’ètica de publicació i mala praxi.

Criteris classificats segons la categoria:

 • Política de la revista:
  • Política editorial.
  • Tipus de revisió per parells.
  • Diversitat en la distribució geogràfica dels editors.
  • Diversitat en la distribució geogràfica dels autors.
 • Qualitat del contingut:
  • Contribució acadèmica.
  • Claredat dels resums.
  • Qualitat i conformitat amb els objectius i abast de la revista.
  • Llegibilitat dels articles.
 • Prestigi de la revista:
  • Citació d’articles de revista a Scopus.
  • Prestigi editorial.
 • Regularitat editorial:
  • No hi ha retards ni interrupcions en el calendari de publicacions.
 • Disponibilitat en línia:
  • Contingut complet de la revista disponible en línia.
  • Pàgina d’inici de la revista en anglès.
  • Qualitat de la pàgina d’inici de la revista.

Font: Content Policy and Selection .

Procés d’avaluació Carhus Plus+

Carhus Plus+ és un sistema de classificació de revistes científiques dels àmbits de les Ciències Socials i Humanitats que es publiquen a nivell local, nacional i internacional.

 • Sistemes de citació: Web of Science (WOS) i Scopus.
 • Bases de dades multidisciplinars: Elsevier, Ebsco, Proquest, ERIH, VLEX, etc.
 • Sistemes d’avaluació: DOAJ, ErihPlus, Latindex i Sello de calidad Fecyt.

Font: Carhus Plus+ 2018 .