Eines que mesuren la producció científica


El Factor d’impacte (FI) del Journal Citation Report (JCR) és l’indicador més conegut i demanat per les agències oficials d’acreditació per avaluar els mèrits de recerca d’un investigador o grup de recerca. D’altres serien el quartil, les citacions rebudes i les bases de dades que indexen les revistes. Però hi ha altres indicadors de qualitat i iniciatives que poden ser d’interès per als àmbits que no queden coberts pel Journal Citation Report (JCR) o a l’Scimago Journal Rank (SJR).

En aquest apartat facilitem eines i recursos útils per als processos d’acreditació de l’AQU, l’ANECA i la CNEAI.

Eines que mesuren la qualitat editorial de llibres

RecursDescripcióIndicadorAgència avaluadora
Bipublishers
Desenvolupen indicadors per a l’anàlisi del rendiment de la recerca de monografies i editorials acadèmiques i científiques incloses en el Book Citation Index.
Outputs
Impacte
Perfil de l’editor
Book Publishers Library Metrics
Índex bibliomètric que mesura la difusió i visibilitat de les editorials de llibres científics en l’àmbit de les Humanitats i les Ciències Socials.
Núm. de documents
Total d’inclusions
Mitjana d’inclusions
ie-CSIC
Índice de Editoriales CSIC. És un índex d’editorials que es classifiquen en funció de la seva qualitat, desenvolupat des 2017 pel CSIC.
Qualitat de les editorials
Impacte
Valor
AQU
ANECA
Publisher Scholar Metrics
Mesura l’impacte de les editorials de monografies científiques fins a l’any 2012 a partir de les citacions de llibres publicats per professors i investigadors d’universitats públiques espanyoles i que estan indexats a Google Scholar.
Número i qualitat de citacions rebudes
Impacte de les editorials científiques
Scholarly Publishers Indicators (SPI)
Prestigi de les editorials segons experts espanyols. Ofereix indicadors i eines relacionades amb les editorials científiques o d’interès per a la investigació en l’àmbit de les Humanitats i les Ciències Socials.
Prestigi
Especialització
Sistema de selecció d’originals
Aneca
AQU
CNEAI
SELLO DE CALIDAD EN EDICIÓN ACADÉMICA (CEA-APQ)Sello de Calidad en Edición Académica
Reconèixer les millors pràctiques dins de l’edició universitària espanyola.
Prestigi
Qualitat en edició acadèmica
Aneca

Eines que mesuren la qualitat de les revistes i els articles
RecursDescripcióIndicadorsAgencia avaluadora
CARHUS Plus+
Avaluació de la recerca a Catalunya en humanitats i ciències socials.
Classificació de les revistesAQU
CNEAI
Clasificación integrada de revistas científicas (CIRC)
Classificació de revistes de l’àmbit de les Ciències socials i humanes en funció de la seva qualitat.
Classifiació de les revistesAQU
CNEAI
Dialnet métricas
Es fonamenta en el nombre de citacions que han rebut els articles publicats en els cinc anys anteriors en totes les publicacions incloses en les referències bibliogràfiques dels articles buidats en el portal Dianet.
Índex de revistes
Cites dels articles de les referències bibliogràfiques
ANECA
AQU
CNEAI
DICE (2024: actualment fora de servei)
(Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas)
Facilita el coneixement i la consulta d’algunes de les característiques editorials i indicadors indirectes de qualitat de les revistes espanyoles d’Humanitats i Ciències Socials.
No s’actualitza des de 2013.
Avaluadors externs
Bases de dades
Valoració de la difusió
Obertura exterior dels autors
Internacionalitat de les contribucions
Nombre de criteris Latindex
Categoria ANEP
Categoria ERIH
Categoria CARHUS plus
ANECA
Eigenfactor
 Es basa en la informació del JCR i en l’aplicació d’algoritmes de rellevància tipus PageRank de Google, que varien segons la disciplina.
Qualitat de les revistes
Cites
ANECA
Emerging Sources Citation Index (ESCI)
Qualitat de les revistesANECA
AQU
CNEAI
ERIH Plus
European Reference Index for the Humanities and Social Sciences. És un índex de revistes acadèmiques d’Humanitats i Ciències Socials a Europa.
La revista es troba a la base de dadesAQU
CNEAI
INDEX CUIDEN Citación
Proporciona informació sobre indicadors d’impacte de l’àmbit de la infermeria.
Factor d’impacte
Índex d’immediatesa
INSPIRE
Base de dades en física d’altes energies.
Cites per article
Journal Citation Report
Avaluació de la recerca a Catalunya en humanitats, ciències i ciències socials.
Índex d’immediatesa
Factor d’impacte
Quartil
Eigenfactor
Aneca
LatIndex
Inclou revistes d’investigació científica, tecnicoprofessionals i de divulgació científica i cultural que s’editen a Amèrica Llatina, el Carib, Espanya i Portugal. Ofereix informació sobre revistes amb continguts iberoamericanistas editades arreu de món.
Qualitat de les revistes
MIAR
(Matriu d’informació per a l’Avaluació de Revistes)
És un sistema per mesurar quantitativament la visibilitat de les publicacions periòdiques en Ciències Socials en funció de la seva presència en diferents tipus de bases de dades.
ICDSAQU
CNEAI
MQC (Per a subscriptors. Mathematical Citation Quotient)
Indicador de la base de dades MathSciNet , que avalua i compara les revistes de la pròpia base de dades.
Periódicos. CAPES
Ofereix accés a més de 37.000 revistes a text complet, 130 bases de dades referencials i 12 més dedicades a patents, a més de monografies i obres de referència en format electrònic.
La revista es troba a la base de dadesAQU
CNEAI
REDIB
Se centra en l’impacte de les revistes científiques de l’àmbit iberoamericà, i a més, té en compte els articles publicats. El rànquing inclou les revistes indexades a la REDIB i en els diferents índexs del Web of Science (WoS): Science Citation Index (SCI); Social Sciences Citation Index (SSCI); Arts & Humanities Citation Index (A&HCI); i finalment, Emerging Sources Citation Index (ESCI).
Percentil del factor d’impacte normalizat
Percentatge d’articles citats
Percentatge ajustat de citacions en la categoria
Percentatge d’articles més citats
Percentil mitjà
RESH (2024: actualment fora de servei)
És un sistema d’informació que integra indicadors de qualitat per a les revistes científiques espanyoles de ciències socials i humanitats.
Índex d’impacte
Qualitat editorial
Difusió
Prestigi
AQU
CNEAI
Sello de calidad Fecyt
Cercador de revistes
Ranking de visibilidad e impacto
Segell que acredita la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) i que identifica les publicacions científiques espanyoles que compleixen uns requisits de professionalització reconeguts internacionalment.
Inclou dotze indicadors: identificació dels consell de la publicació, instruccions als autors, traducció del títol, indexació en bases de dades, etc.ANECA
AQU
RILM Abstracts of Music Literature
Base de dades de música creada pel Repertoire International de Litterature Musicale. Cobreix totes les àrees de la música.
També inclou estudis interdisciplinaris de música i altres camps.
La revista es troba a la base de dadesAQU
ANECA
Scielo Citation Index
Avaluació de les revistes de la col·lecció SciELO.
Qualitat de les revistes
Scimago Journal Rank
Portal que neix de la col·laboració entre Elsevier i el grup d’investigació Scimago basat en la informació de la base de dades SCOPUS.
Quartil
SJR
ANECA
AQU
CNEAI
Scopus
Avalua les revistes en els camps de les ciències experimentals, medicina, tecnologia, ciències socials, arts i humanitats.
També inclou llibres que pertanyen a col·leccions, i permet saber les vegades que un capítol ha estat citat a les revistes que recopila.
CiteScore
SJR
SNIP
Cites per article
Cites per llibre o capitol de llibre
Index H
Web of Science
Inclou: Arts and Humanitites Citations Index (AHCI), Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Sciences Citation Index (SSCI)
Cites per article
Cites per llibre
Cites per capítol de llibre
Index H
ANECA
AQU
CNEAI
Eines que mesuren la producció dels autors
RecursDescripcióIndicadorsAgència avaluadora
Co-author Index
Nota: Temporalment fora de servei
Permet conèixer quins són els hàbits i pràctiques de coautoria dels investigadors espanyols segons les revistes i les disciplines en què s’organitza el coneixement científic.
Coautoria per revista

Coautoria per disciplina