Organismes d’acreditació i avaluació


ANECA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

És una fundació estatal que té per objectiu contribuir a la millora de la qualitat del sistema d’educació superior mitjançant l’avaluació, certificació i acreditació dels ensenyaments, professorat i institucions.

Recursos a tenir en compte per les acreditacions i avaluacions

 • Arts & Humanities Citation Index
 • Book Citation Index
 • CAPES
 • CARHUS plus+
 • CIRC
 • DICE
 • ERIH
 • Journal Citations Reports
 • Latindex
 • Llistat de revistes FECYT
 • MIAR
 • RESH
 • Scholarly Publishers Indicators (SPI)
 • Science Citation Index
 • Scopus
 • Social Sciences Citations Index

Enllaços d’interès 

Programa PEP

Criteris d’acreadtiació per camp:

Programa ACADEMIA
AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya)

És el principal instrument per a la promoció i l’avaluació de la qualitat al sistema universitari català. AQU Catalunya té com a objectiu l’avaluació, l’acreditació i la certificació de la qualitat en l’àmbit de les universitats i dels centres d’ensenyament superior de Catalunya (ensenyaments, professorat, centres i serveis).

Normativa

 •   RESOLUCIÓ REU/3819/2021 , de 23 de desembre, per la qual es dona publicitat als criteris específics per a l’avaluació de l’activitat de recerca del personal docent i investigador de les universitats públiques de Catalunya per a l’assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca · Convocatòria 2022
 • RESOLUCIÓ REU/3818/2021, de 23 de desembre per la qual es dona publicitat al procediment i als terminis de presentació de les sol·licituds d’avaluació de l’activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari i contractat, per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2021. 

Àrees de coneixement

Recursos a tenir en compte per les avaluacions

 • Arts & Humanities Citation Index
 • Book Citation Index
 • CAPES
 • CARHUS plus+
 • CIRC
 • DICE
 • ERIH
 • Journal Citation Reports
 • Latindex
 • Listado de revistas FECYT
 • MIAR
 • RESH
 • Scholarly Publishers Indicators (SPI)
 • Science citation index
 • Scopus
 • Social Sciences Citations Index

Enllaços d’interès 

CNEAI (Sexennis ANECA) – NOU !

Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI)

Aquesta comissió és l’encarregada de dur a terme l’avaluació de l’activitat investigadora dels professors universitaris i del personal de les escales científiques del CSIC, amb l’objectiu de que els sigui reconegut el complement de productivitat (sexenni). A través d’ella, l’ANECA realitza l’avaluació de les sol·licituds dels trams d’investigació o transferència. Aquestes activitats s’enquadran en l’objectiu estratègic de contribuir a la promoció de la qualitat del sistema universitari espanyol en el marc dels criteris i directrius per a l’assegurament de la qualitat a l’Espai Europeu d’Educació Superior i al disseny d’un model de carrera docent i investigadora del professorat.

Termini:  22 de gener al 12 de febrer de 2024